Ανακύκλωση πλοίων

Η Σύμβαση του ΙΜΟ και ο Κανονισμός 1257/2013 της ΕΕ εισήγαγαν ένα αυστηρό και εξειδικευμένο πλαίσιο για την ανακύκλωση των σκαφών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, η υποχρέωση καταλογου επικίνδυνων υλικών (ΙΗΜ) ισχύει για τα υπάρχοντα πλοία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για νέα πλοία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και για πλοία προς ανακύκλωση από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 .

Ο Κατάλογος των Επικίνδυνων Υλικών εισήχθη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσων ενδέχεται να εκτεθούν σε επικίνδυνα υλικά. Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζόμενους σε ναυπηγεία, πλοία και ναυπηγεία ανακύκλωσης. Τα επικίνδυνα υλικά που συναντώνται συνήθως στα πλοία περιλαμβάνουν τον αμίαντο, τα PCB, τα TBT, τα ODS και τις μικροβιολογικές μολυσματικές ουσίες.

Παρέχουμε εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων Approved HazMat Expert, προβαίνοντας σε προετοιμασία του καταλόγου επικίνδυνων υλικών (IHM), είτε αφορά ένα νέο πλοίο, ένα υπάρχον πλοίο ή ένα πλοίο προς ανακύκλωση, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες (μελέτη, επιθεώρηση, δειγματοληψία). Η επιθεώρηση και δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ το πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα ή στο λιμάνι και οι πραγματογνώμονες μας είναι σε θέση να επιθεωρήσουν πλοία στα περισσότερα λιμάνια διεθνώς.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες Διασυνοριακής Μεταφοράς για τα πλοία που προορίζονται για ανακύκλωση, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες ως εξής:

  • Δημιουργία Καταλόγου επικίνδυνων υλικών (IHM)
  • Διαχείριση, Συντονισμός και Εποπτεία των αρμοδίων φορέων για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων
  • Επικοινωνία, εποπτεία, συντονισμός και διαχείριση διαδικασιών με τα αρμόδια μέρη (Μονάδα Ανακύκλωσης, Χρηματασφαλιστικός Οργανισμός, Εταιρεία Ρυμούλκησης).
  • Σύνταξη και κατάθεση φακέλου Διασυνοριακής Μεταφοράς Πλοίου προς Ανακύκλωση και παρακολούθηση της αίτησης κοινοποίησης και συγκατάθεσης, μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης.

Τέλος, σε συνεργασία με το δίκτυο των συνεργατών μας, μπορούμε να παρέχουμε σύνδεση με πιστοποιημένους συνεργάτες, προκειμένου να για την εκτέλεση εργασιών προ της ανακύκλωσης (π.χ. αφαίρεση αμιάντου, καθαρισμός δεξαμενών, gas free κλπ.).

SOLIX ENGINEERING provides dedicated IHM - Inventory of Hazardous Material related services through its affiliated company 

ICS SOLIXFor more infocheck ICS SOLIX website.