Βιομηχανια

Η βιομηχανική δραστηριότητα έχει ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ΕΕ, μέσω ενός νομικού πλαισίου, έχει θέσει ορισμένους κανόνες που ρυθμίζουν αυστηρά τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Θέματα όπως η διαχείριση των αποβλήτων, οι εκπομπές αερίων και η χρήση υδάτων απαιτούν υψηλή επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να συμμορφωθούν με όλες τις αρμόδιες νομοθεσίες.

H Solix Engineering™ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, στενά προσανατολισμένες στην περιβαλλοντική συμμόρφωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος για τον τομέα της Βιομηχανίας περιλαμβάνουν:

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων (WMHP)
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος
  • Υποστήριξη Ηλεκτρονικού ΜητρώουΑποβλήτων(ΗΜΑ)
  • Εξυγίανση – Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων – Διαχείριση Αποβλήτων