Διαχείριση αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι πέρα από την απλή συμμόρφωση με το αρμόδιο ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο. Με σωστό σχεδιασμό, η διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, βοηθώντας στην επίτευξη και διατήρηση βιώσιμων δαπανών.

Επιπλέον, για τις παράκτιες εγκαταστάσεις, απαιτείται ένα Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΠΔΑΠ) από πλοία, το οποίο να καλύπτει τις ορθές πρακτικές λήψης, χειρισμού και διάθεσης που ισχύουν.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης αποβλήτων ως εξής:

  • Ταυτοποίηση αποβλήτων και ταξινόμηση κατά ΕΚΑ
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τελικής Διάθεσης
  • Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
  • Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΠΔΑΠ) από πλοία
  • Τήρηση ΗΜΑ(Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων), IPPC, Reporting PRTR
  • WRM Τήρηση (Matrix Μητρώου Απορριμμάτων)